Aktualności


18  grudnia  2013

Nasz sukces: precedensowe dla przedsiębiorców orzeczenie NSA

W dniu 5 grudnia 2013 r. roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał dwa wyroki, które dotyczyły wykładni przepisów mających bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorców.

Wyroki zostały wydane w sprawach dotyczących dopłaty do usługi powszechnej za lata 2006 (wnioskowana kwota 139.933.965,51 zł) oraz 2007 (wnioskowana kwota 219.189.611,75 zł).

W obu tych sprawach przedsiębiorca składający wnioski powoływał się m.in. na brzmienie art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku przedsiębiorcy w terminie przewidzianym w ustawie, który może zostać przedłużony tylko jeden raz maksymalnie o 2 miesiące, uznaje się, że zostało wydane rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

Jednocześnie powołany przepis stanowi, że ta reguła nie ma zastosowania, jeżeli przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

W wyrokach, które były przedmiotem zaskarżenia, wojewódzki sąd administracyjny uznał, że stosowanie domniemania wydania rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy wyłącza nadrzędny interes publiczny, nawet jeżeli nie ma przepisu, który stanowiłby o niestosowaniu domniemania.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego stanowiska uznając, że wyłączenie domniemania musi wynikać wprost z przepisu prawa. Według NSA o wyłączeniu domniemania nie może natomiast decydować nadrzędny interes publiczny wyinterpretowany z przepisów.

Podnieść należy, że w wydanych wyrokach NSA po raz pierwszy zajął stanowiska w sprawie stosowania domniemania z art. 11 ust. 9 u.s.d.g. Jak dotychczas, takimi sprawami zajmowały się jedynie wojewódzkie sądy administracyjne. W zdecydowanej większości spraw, powołując bardzo różne powody, uznawały one jednak, że domniemanie nie ma zastosowania.

Precedensowe wyroki NSA dają nadzieję, że ta tendencja ulegnie zmianie i orzecznictwo będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców. Dodania wymaga, że w sprawach dopłaty do usługi powszechnej, wyroki NSA nie przesądzają jeszcze o ich wyniku, gdyż będą one rozpoznane ponownie przez sąd I instancji, który zobowiązany będzie ocenić szereg innych kwestii wskazanych przez NSA.

Obie powyższe sprawy prowadzi mecenas Artur Salbert – radca prawny z kancelarii Modzelewska i Paśnik.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive