Aktualności


3  października  2014

Nasz sukces: wyrok NSA w sprawie dotyczącej dopłaty do usługi powszechnej za 2010 rok

W dniu 2 października 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym dokonał oceny czy zastosowanie ma art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) w postępowaniu o przyznanie dopłaty do usługi powszechnej świadczonej na rynku telekomunikacyjnym.

Wyrok został wydany w sprawie dotyczącej dopłaty do usługi powszechnej dla Orange Polska S.A. za rok 2010 (wnioskowana kwota to 269.436.354,80 zł, kwota przyznana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyniosła 57.768.009,23 zł, a w pozostałym zakresie odmówiono dopłaty).

W postępowaniu sądowym Orange Polska powoływała się m.in. na brzmienie art. 11 ust. 9 u.s.d.g. Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku przedsiębiorcy w terminie przewidzianym w ustawie, który może zostać przedłużony tylko jeden raz maksymalnie o dwa miesiące, uznaje się, że zostało wydane rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

Jednocześnie powołany przepis stanowi, że ta reguła nie ma zastosowania, jeżeli przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że stosowanie domniemania wydania rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy wyłącza nadrzędny interes publiczny, nawet jeżeli nie ma przepisu, który stanowiłby o niestosowaniu tego domniemania.

W wyroku z dnia 2 października 2014 roku NSA nie podzielił tego stanowiska uznając, że art. 11 ust. 9 u.s.d.g. ma zastosowanie w postępowaniu o dopłatę.

NSA wyjaśnił, że w jego ocenie dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) została prawidłowo implementowana w ustawie Prawo telekomunikacyjne, a kwestia terminowości rozpoznania wniosku o dopłatę nie jest objęta dyrektywą.

Ponadto NSA wyjaśnił, że pomimo tego, iż art. 11 ust. 9 u.s.d.g. stanowi implementację dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym o usługach, to polski ustawodawca uznał, że stosowanie zasady uznania, że zostało wydane rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem przedsiębiorcy wskutek bezskutecznego upływu terminu na załatwienie sprawy obejmuje również inne sprawy niż te, których dotyczy dyrektywa 2006/123/WE. Innymi słowy, według NSA polski ustawodawca zdecydował, że powyższa zasada zastosowanie ma we wszystkich sprawach dotyczących wniosków przedsiębiorców, chyba że przepis ustawy wprost stanowi inaczej.

Sprawa została przekazana WSA do ponownego rozpoznania. Zgodnie z art. 190 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi WSA jest związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA.

 

Orange Polska reprezentowany jest w tej sprawie przez radcę prawnego Artura Salberta z  kancelarii Modzelewska i Paśnik.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive