dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

jest doktorem habilitowanym nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014). Doktorat uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest wykładowcą akademickim, specjalizującym się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Wykładała m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w INP PAN oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania UW. Szkoliła również polskich sędziów na zlecenie Academy of European Law (Trier) oraz Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów.

Członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Członek kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych z zakresu prawa konkurencji: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny".

Dorobek naukowy Agaty Jurkowskiej-Gomułki obejmuje szereg publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa konkurencji jak i prywatnoprawnych narzędzi wdrażania prawa konkurencji (private enforcement). Jest m.in. autorem komentarza do art. 6, 10, 47-49, 86 i 100 w dwóch wydaniach "Komentarza do ustawy o ochrony konkurencji i konsumentów" pod red. T. Skocznego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009 (wyd. 1) i Warszawa 2014 (wyd. 2), autorem komentarza do art. 101 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 102 w „Komentarzu do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tom 2, pod red. A. Wróbla, wyd. WoltersKluwer, Warszawa 2012), oraz monografii „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013).

Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i seminariach środowiskowych poświęconych prawu konkurencji. Współrealizowała również projekty badawcze, w tym międzynarodowe takie jak np. Competition Law: Comparative Private Enforcement & Consumer Redress in the EU (projekt realizowany w latach 2011-2012 pod kierownictwem prof. B. Rodgera).

 

Do dorobku dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki odwołuje się w swoich rozstrzygnięciach zarówno UOKiK, jak i sądy rozpoznające sprawy z zakresu ochrony konkurencji.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive