Giulia Zanotto

Giulia Zanotto

e-mail

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Obroniła pracę magisterską pt. „Nadużywanie pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym w świetle prawa ochrony konkurencji Unii Europejskiej". W toku studiów otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ukończyła z wyróżnieniem program Diploma in English Law and Legal Skills organizowany przez Centrum Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze doświadczenie praktyczne zdobywała w Fundacji Academia Iuris, zajmując się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych, najpierw jako wolontariuszka, a następnie jako koordynatorka punktu porad.

Współpracę z kancelarią rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów. Giulia uczestniczyła w przygotowaniu porad dotyczących horyzontalnych i wertykalnych aspektów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami oraz w projektach typu compliance. Ma za sobą doświadczenia w przygotowaniu wniosków do Prezesa UOKiK o zgodę na koncentrację oraz w badaniu różnych aspektów materialnoprawnych i procesowych na potrzeby postępowań typu private enforcement.

Biegle włada językiem polskim, włoskim i angielskim.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej