Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Sierpień  2018
Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska

wyd. Wolters Kluwer, 2018, autorkami części prawnokonkurencyjnej są prof. Agata Jurkowska-Gomułka oraz Małgorzata Modzelewska de Raad; monografia stanowi tłumaczenie książki „Vertical Agreements in EU Competition law” F. Wijckmansa i F. Tuytschaever’a, wydanej przez Oxford Univ. Press, zaadoptowane do polskiego prawa; zespół prawników kancelarii dokonał tłumaczenia i opracowania tekstu oryginalnego, jak również uzupełnienia o elementy prawa polskiego, a wspomniane wcześniej autorki uzupełniły całość monografii o rozdział związany z polska praktyką w obszarze porozumień wertykalnych.

Prawo pocztowe. Komentarz (pod red. Mateusza Chołodeckiego, Anny Piszcz, Tadeusza Skocznego), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2018.
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Lipiec  2018
Prawo pocztowe. Komentarz (pod red. Mateusza Chołodeckiego, Anny Piszcz, Tadeusza Skocznego), Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2018.

A. Jurkowska-Gomułka jest autorką następujących fragmentów komentarza: Wprowadzenie do rozdziału 6, komentarz do art, 3 pkt 14, 30-31, art. 71-80. Artur Salbert - do rozdziału 10: „Kalkulacja kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych, art. 106-120.

Jest to pierwszy w Polsce komentarz do ustawy Prawo pocztowe, podejmujący nowatorskie zagadnienia prawne wynikające z liberalizacji rynku pocztowego w Polsce i UE.

Mind the gap! ECN+ Directive on its way to eliminate deficiencies of Regulation 1/2003: Polish perspective
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2018
Mind the gap! ECN+ Directive on its way to eliminate deficiencies of Regulation 1/2003: Polish perspective

("Market and Competition Law Review" 2018, vol. II(2), ss.125-150). Autor: prof. A. Jurkowska-Gomułka

Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w „Nowym ładzie dla konsumentów”
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2018
Przegląd najważniejszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w „Nowym ładzie dla konsumentów”

(Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 6(7), 2018). Autor: Agnieszka Kowalczyk-Zagaj (radca prawny w kancelarii zajmująca się prawem konsumenckim). Przegląd zmian legislacyjnych w kontekście Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Nowy ład dla konsumentów” (A New Deal for Consumers) ogłoszonego przez Komisję Europejską w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji (gun jumping) w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwie unijnym
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2018
Naruszenie obowiązku zawieszenia koncentracji (gun jumping) w praktyce decyzyjnej Komisji Europejskiej i orzecznictwie unijnym

(Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 3(7), 2018). Autor: Aleksandra Mariak (aplikantka adwokacka w kancelarii) Artykuł przedstawia zagadnienie gun jumpingu (tj. przedwczesnego wprowadzenia w życie koncentracji bez uzyskania wymaganej zgody antymonopolowej) w praktyce decyzyjnej KE i orzecznictwie unijnym

Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2018
Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

wyd. Wolters Kluwer, 2018; współautorami są partnerzy kancelarii – Małgorzata Modzelewska de Raad (art. 6, art. 32) oraz Piotr Paśnik (art. 17,19-21 oraz 32) jak również Of Counsel prof. Agata Jurkowska-Gomułk (art. 2, pkt 6-9, art. 18, 29, 30)

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej