Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

PODMIOT ODPOWIADAJĄCY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest:

Modzelewska i Paśnik sp. k., ul. Wiejska 17 lok. 5, 00-480 Warszawa („Kancelaria”).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)1, a także innych właściwych przepisów prawa.

Przetwarzanie danych osobowych:

 • klientów potencjalnie, aktualnie oraz w przeszłości korzystających ze świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej oraz osób ich reprezentujących, a także osób do kontaktu wskazanych przez te podmioty,
 • innych osób współpracujących z Kancelarią na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób kontaktowych wskazane przez te podmioty
 • odbywa się w następujących celach:
 • świadczenia pomocy prawnej,
 • zawierania i wykonywania innych umów cywilnoprawnych,
 • rozwiązywania sporów i prowadzenia spraw sądowych, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z przepisów podatkowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia pomocy prawnej oraz zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla rozwiązywania sporów i prowadzenia spraw sądowych, ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSÓB ICH POZYSKANIA
Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:  

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • firma,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • numer rachunku bankowego.

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od kontrahentów Kancelarii, sądów, czy też organów administracji.

PODMIOTY MAJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
Dostęp do danych osobowych uzyskują wyłącznie osoby i jednostki organizacyjne, którym dane te są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Kancelaria może być zobowiązana do przekazywania danych osobowych odpowiednim organom zgodnie z przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych może być zlecane innym podmiotom na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3,5 roku, chyba że przepisy wymagają ich zachowania przez dłuższy okres.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
 • kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
 • nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
 • żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  Kancelarii (w takim przypadku dane przetwarzane wyłącznie w tych celach zostaną usunięte, chyba że Kancelaria będzie mogła wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
 • dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących (tylko w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, gdy Kancelaria nie ma uprawnienia do dalszego ich przetwarzania);
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Osobie, której danej są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679


KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej