dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych (Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014). Doktorat uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest wykładowcą akademickim, specjalizującym się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji. Wykłada m.in. dla słuchaczy Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w INP PAN oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Ochrona Konkurencji i Regulacja w Sektorach Infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania UW. Prowadziła również szkolenia i warsztaty dla sędziów na zlecenie Academy of European Law (Trier), Uniwersytetu Katolickiego w Porto, Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.

Członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Członek kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych z zakresu prawa konkurencji: "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", "internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny".

Dorobek naukowy Agaty Jurkowskiej-Gomułki obejmuje szereg publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa konkurencji jak i prywatnoprawnych narzędzi wdrażania prawa konkurencji (private enforcement). Jest autorką monografii „Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia” (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013). Jest współautorką cenionych na rynku publikacji prawniczych, w tym m.in.:  "Komentarza do ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, Warszawa 2018: Komentarza do Prawa pocztowego, Warszawa 2018, "Komentarza do ustawy o ochrony konkurencji i konsumentów" pod red. T. Skocznego, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009 (wyd. 1) i Warszawa 2014 (wyd. 2). Agata współrealizowała również prawnokonkurencyjne projekty badawcze, w tym :Competition Law: Comparative Private Enforcement & Consumer Redress in the EU (projekt realizowany w latach 2011-2012 pod kierownictwem prof. B. Rodgera), The Sound of Silence in the European Administrative Law (projekt realizowany pod auspicjami European Group of Public Administration w latach 2018-2019).

Do dorobku dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki odwołuje się w swoich rozstrzygnięciach zarówno UOKiK, jak i sądy rozpoznające sprawy z zakresu ochrony konkurencji.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej