Małgorzata Modzelewska de Raad

Małgorzata Modzelewska de Raad

e-mail

Adwokat z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Od lat prowadzi liczne sprawy antymonopolowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską. Wiele prowadzonych przez nią spraw zakończyło się precedensowymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.

Od 2007 r. informator Chambers Europe regularnie rekomenduje Małgorzatę w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji jako „doświadczonego i zaangażowanego” prawnika. W 2009 roku informator zaliczył ją do grona „wiodących doradców w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji”, a od kilku lat jako Band 1 – figuruje w ścisłej czołówce tego rankingu. Małgorzata zajmuje także wysokie miejsca w rankingach Rzeczpospolitej, European Legal Experts oraz Legal 500.

Małgorzata specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym. Na codzień doradza w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej, porozumień wertykalnych (dystrybucja i umowy handlowe) oraz porozumień horyzontalnych. Wspomaga przedsiębiorców  w trakcie przeszukań i kontroli organów antymonopolowych. Pracuje z wieloma liderami rynkowymi w sektorach: farmaceutycznym, FMCG, sprzedaży detalicznej oraz wydawniczym, chemicznym oraz telekomunikacyjnym.

Praktyka Małgorzaty Modzelewskiej obejmuje wiele spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy, nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również spraw  odszkodowawczych związanych z naruszeniami prawa ochrony konkurencji (private enforcement). Pomaga też przedsiębiorcom prowadzić działalność gospodarczą w zgodzie z prawem konsumenckim.
Małgorzata jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi oraz sądami arbitrażowymi (m.in. według reguł ICC, UNCITRAL oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej). Jest również arbitrem wyznaczanym w krajowych i międzynarodowych sporach rozstrzyganych w sądach arbitrażowych.

Jest wykładowcą i szkoleniowcem, a także autorką wielu publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych. Jest współautorką publikacji: Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska - Polska, wyd. Wolters Kluwer, 2018 oraz Komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. Prof. T. Skocznego, Wyd. 2, CH Beck, 2014. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz członkiem afiliatem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada prawo konkurencji dla studentów MBA Politechniki Warszawskiej i studentów studiów podyplomowych prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej