Dominacja rynkowa

Na przykład: dominant nie może w nieuzasadniony sposób różnicować sytuacji swoich kontrahentów. Dominacja dotyczy przedsiębiorców działających w różnej skali: można być dominantem na rynku europejskim, w regionie Europy, na rynku krajowym lub lokalnym. Wszystko zależy od produktowej i geograficznej definicji rynku. Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje ostatnio (2011-2012) około 70-80 decyzji rocznie zakazujących nadużywania pozycji dominującej, nakładając na przedsiębiorców kary pieniężne, do 10% przychodów za ostatni rok obrotowy.

Przedsiębiorcom stającym przed dylematami „dominanta” proponujemy:

  • test na dominację: czy jesteś dominantem, na jakim rynku działasz i w jakiej skali prowadzisz swój biznes
  • bieżące doradztwo przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych tak, żeby nie narazić się na zarzut nadużywania pozycji dominującej
  • w razie zarzutów organu krajowego lub europejskiego – reprezentowanie i doradztwo w postępowaniu antymonopolowym, łącznie z etapem sądowym
  • zarządzanie ryzykiem, czyli opracowywanie i wdrażanie programu zgodności

Przedsiębiorcom narażonym na działania dominantów proponujemy: identyfikację ryzyk i podjęcie działań nakierowanych na osiągnięcie wyznaczonego celu: zaprzestanie nadużycia i ewentualną interwencję u organu krajowego i unijnego.

Przykłady prowadzonych obecnie spraw z zakresu dominacji i nadużywania pozycji dominującej:

  • reprezentujemy Telekomunikację Polską w postępowaniu przed Sądem UE w sprawie odwołania od decyzji KE stwierdzającej nadużywanie pozycji dominującej
  • doradzamy firmom mającym pozycje dominantów w swoich branżach: pomagamy kształtować ich politykę sprzedażowąi strategię rynkową w zgodzie z prawem konkurencji
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej

01

Dominacja rynkowa

Firmy osiągają szczególną pozycję rynkową dzięki innowacji, opracowanemu i chronionemu ...

02

Koncentracje

Łączenie przedsiębiorców i różne formy akwizycji zmieniają sytuację na danym rynku. Dlatego ...

03

Polityka zgodności

Firmy ponoszą odpowiedzialność za działania swoich pracowników i reprezentantów. Sankcja do ...

04

Dystrybucja i umowy handlowe

Umowy handlowe, w tym – dystrybucyjne – to niemal codzienność w każdej branży. Prawo ...

05

Postępowania antymonopolowe

Bezpośrednią konsekwencją naruszenia reguł konkurencji jest wszczęcie przez organ krajowy lub ...

06

Kontrole i przeszukania

Poszukiwanie dowodów dopuszczenia się praktyki ograniczającej konkurencję przez polskie i ...

07

Prawo konsumenckie

W ostatnich latach postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów generują ...

08

Pomoc publiczna

Pomoc państwa w każdej formie stanowi zaburzenie naturalnych mechanizmów konkurencyjnych. Zasady ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej