Irena Gajewska

Irena Gajewska

e-mail

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Paris 1 – Panthéon-Sorbonne i Uniwersytecie Pau we Francji.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, przez 9 lat zajmowała się publicznoprawnym egzekwowaniem prawa konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W UOKiK prowadziła postępowania wyjaśniające i antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sektorze przemysłu i usług. Uczestniczyła jako kierownik zespołu w licznych przeszukaniach prowadzonych przez UOKiK u przedsiębiorców. Zastępowała Prezesa Urzędu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym.

Jako przedstawiciel Polski, uczestniczyła w pracach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) i Komitetu Konkurencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Prowadziła również szkolenia dotyczące działań UOKiK w obszarze ochrony konkurencji.

Obecnie doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej