Dystrybucja i umowy handlowe

Zakazane jest zatem m.in. ustalanie cen sztywnych czy minimalnych cen odsprzedaży. W tego typu sprawach polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w roku 2012 - 11 decyzji, nakładając na przedsiębiorców wysokie kary pieniężne. Prawo konkurencji dotyka też innych aspektów dystrybucji, jak wyłączność dostawy (jednomarkowość) czy terytorialne ograniczenia odsprzedaży.

Wiele branż charakteryzuje specyficzne podejście do dystrybucji. Nasi prawnicy doradzają przedsiębiorcom wykazując się znajomością biznesu oraz regulacjami wpływającymi na modele dystrybucji.

W naszej praktyce wspieraliśmy również przedsiębiorców w postępowaniach, gdzie organ krajowy zarzucał przedsiębiorcom zawieranie umów ograniczających konkurencję.

Przykłady prowadzonych przez nas obecnie spraw z zakresu porozumień ograniczających konkurencję:

  • reprezentowanie INCOM S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową
  • reprezentowanie Integrit S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową
  • reprezentowanie Grupy Inco S.A. (producent Ludwika) w sprawie dotyczącej cen odsprzedaży
  • reprezentowanie Anyro & Co. sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej ustalania cen odsprzedaży
  • reprezentowanie P.H.U. Jubiler sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej ustalania cen odsprzedaży
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej

01

Dominacja rynkowa

Firmy osiągają szczególną pozycję rynkową dzięki innowacji, opracowanemu i chronionemu ...

02

Koncentracje

Łączenie przedsiębiorców i różne formy akwizycji zmieniają sytuację na danym rynku. Dlatego ...

03

Polityka zgodności

Firmy ponoszą odpowiedzialność za działania swoich pracowników i reprezentantów. Sankcja do ...

04

Dystrybucja i umowy handlowe

Umowy handlowe, w tym – dystrybucyjne – to niemal codzienność w każdej branży. Prawo ...

05

Postępowania antymonopolowe

Bezpośrednią konsekwencją naruszenia reguł konkurencji jest wszczęcie przez organ krajowy lub ...

06

Kontrole i przeszukania

Poszukiwanie dowodów dopuszczenia się praktyki ograniczającej konkurencję przez polskie i ...

07

Prawo konsumenckie

W ostatnich latach postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów generują ...

08

Pomoc publiczna

Pomoc państwa w każdej formie stanowi zaburzenie naturalnych mechanizmów konkurencyjnych. Zasady ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej