Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

e-mail

Jest radcą prawym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Agnieszka była wieloletnim pracownikiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie specjalizowała się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i kierowała zespołem do spraw telekomunikacji i mediów. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelariach, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła wiele spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów, które zakończyły się precedensowymi rozstrzygnięciami – na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, włącznie z postępowaniem przed Sądem Najwyższym.

Uczestniczyła w międzynarodowych projektach z zakresu ochrony konsumentów, między innymi jako przedstawiciel Polski w grupach roboczych Komisji Europejskiej oraz w projektach grantowych w ramach unijnej sieci Consumer Protection Cooperation. Była również zaangażowana w procesy legislacyjne z zakresu prawodawstwa polskiego i unijnego (między innymi udział w przygotowaniu krajowych rozwiązań prawnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO2012 w Polsce oraz w pracach nad Europejską Agendą Cyfrową i Jednolitym Rynkiem Cyfrowym UE).

Poza prawem konsumenckim, Agnieszka prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa konkurencji, a także zaangażowana jest w sprawy dotyczące konsumenckich aspektów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa telekomunikacyjnego, prawa reklamy, ochrony danych osobowych, prawa pocztowego i przewozowego. Agnieszka ma duże doświadczenie w projektach dla sektora e-commerce, branży chemicznej, FMCG i rynków finansowych (w szczególności z zakresu zagadnień dotyczących missellingu).

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Prawa Amerykańskiego – programu University of Florida Levin College of Law przy Uniwersytecie Warszawskim.

Agnieszka jest mediatorem wyspecjalizowanym w prowadzeniu spraw gospodarczych.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej