Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji dokonywanych na danych osobowych. Te operacje dotyczą zarówno  danych osobowych pracowników, jak również (a może - w szczególności) danych osobowych klientów. Dalszy rozwój „informatyzacji” prowadzenia działalności gospodarczej oraz konieczność respektowania prawa do prywatności będzie powodować wzrost praktycznego znaczenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W tych okolicznościach każdy z przedsiębiorców musi mieć świadomość potrzeby stosowania się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz licznych przepisów szczególnych.

W bardzo wielu przypadkach, ze względu na ogólny i nieprecyzyjny charakter przepisów o ochronie danych osobowych, prawidłowe ich stosowanie wymaga pomocy profesjonalnego prawnika.

Nasi prawnicy doradzali klientom między innymi w następujących sprawach:

  •  transferu danych osobowych za granicę,
  • dostosowania zasad przeprowadzania programów lojalnościowych do wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • opracowania zasad przetwarzania danych osobowych przy organizacji akcji marketingowych oraz loterii promocyjnych,
  • usług geolokalizacyjnych i profilowania,
  • tajemnicy telekomunikacyjnej.
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej

01

Nakładanie i stosowanie obowiązków regulacyjnych

Wielu przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych podlega szczególnym obowiązkom, ...

02

Usługi powszechne

Na niektórych rynkach regulowanych (pocztowym i telekomunikacyjnym) wyodrębnione są usługi o ...

03

Kary w sektorach regulowanych

Przedsiębiorcy działający w sektorach regulowanych są szczególnie narażeni na możliwość ...

04

Dostęp do infrastruktury kluczowej

Funkcjonowanie na rynku, w niektórych przypadkach (kolej, telekomunikacja, energetyka) nie jest ...

05

Regulacyjna kalkulacja kosztów

Elementem szeregu regulacji sektorowych jest dokonywanie regulacyjnej kalkulacji kosztów.

06

Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej