Nakładanie i stosowanie obowiązków regulacyjnych

Na innych rynkach regulowanych obowiązki ciążą na przedsiębiorcach z racji rodzaju prowadzonej przez nich działalności.

Jakkolwiek sektory podlegające regulacji różnią się, to obowiązki regulacyjne nakładane na tych przedsiębiorców są często podobne. Są to, m.in.: obowiązek zapewnienia dostępu do niektórych elementów infrastruktury na określonych minimalnych warunkach, zakaz dyskryminacji, obowiązek ustalania opłat w oparciu o koszty.

Podmiotom podlegających decyzjom regulacyjnym możemy zapewnić pomoc w opracowaniu strategii postępowań regulacyjnych, tak aby wydane decyzje regulacyjne i nałożone obowiązki były jak najmniej dotkliwe. Co ważne, odpowiedni kształt decyzji regulacyjnych może znacznie ułatwić zarówno rozpoczęcie działalności na tym rynku, jak i dalsze funkcjonowanie na nim.

Członkowie zespołu posiadają bogate doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących wydawania decyzji regulacyjnych.

Nasi prawnicy reprezentowali klientów m.in. w kilkudziesięciu postępowaniach dotyczących analiz rynków oraz nakładania obowiązków regulacyjnych, w tym:

  • analiz telekomunikacyjnych detalicznych i hurtowych rynków właściwych
  • nakładania obowiązków regulacyjnych
  • hurtowego dostępu do usług lub infrastruktury
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej

01

Nakładanie i stosowanie obowiązków regulacyjnych

Wielu przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych podlega szczególnym obowiązkom, ...

02

Usługi powszechne

Na niektórych rynkach regulowanych (pocztowym i telekomunikacyjnym) wyodrębnione są usługi o ...

03

Kary w sektorach regulowanych

Przedsiębiorcy działający w sektorach regulowanych są szczególnie narażeni na możliwość ...

04

Dostęp do infrastruktury kluczowej

Funkcjonowanie na rynku, w niektórych przypadkach (kolej, telekomunikacja, energetyka) nie jest ...

05

Regulacyjna kalkulacja kosztów

Elementem szeregu regulacji sektorowych jest dokonywanie regulacyjnej kalkulacji kosztów.

06

Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej