Piotr Paśnik

Piotr Paśnik

e-mail
Adwokat, specjalizuje się w prawie konkurencji oraz regulacjach sektorowych. Doradza przedsiębiorcom z sektora telekomunikacyjnego, chemicznego i energetycznego.

Piotr zdobywał doświadczenie jako in-house, jak również w międzynarodowych kancelariach prawnych (Baker&McKenzie oraz Wierzbowski Eversheds).

Reprezentuje klientów przed polskim i wspólnotowym organem ochrony konkurencji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowych. Jego doświadczenie obejmuje udział w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień horyzontalnych (na rynku telefonii mobilnej) i wertykalnych. Reprezentował z sukcesem klienta telekomunikacyjnego w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie pytania prejudycjalnego.

Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców przez organy regulacyjne. Prowadził kilkanaście tego rodzaju spraw zakończonych sukcesem. Reprezentował klienta w sprawach regulacyjnych, gdzie nałożono rekordowo wysokie kary pieniężne (338 mln i 100 mln zł), które następnie zostały uchylone prawomocnymi wyrokami. Uzyskał precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego, co do trybu nakładania kar przez Prezesa UKE skutkujące uchyleniem wielu kar nałożonych przez ten organ regulacyjny na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Piotr jest doświadczonym procesualistą: prowadzi spory gospodarcze oraz postępowania karne gospodarcze. Wykłada regulacje i prawo konkurencji na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej