Nasz sukces: precedensowe dla przedsiębiorców orzeczenie NSA

W dniu 5 grudnia 2013 r. roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał dwa wyroki, które dotyczyły wykładni przepisów mających bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorców.

Wyroki zostały wydane w sprawach dotyczących dopłaty do usługi powszechnej za lata 2006 (wnioskowana kwota 139.933.965,51 zł) oraz 2007 (wnioskowana kwota 219.189.611,75 zł).

W obu tych sprawach przedsiębiorca składający wnioski powoływał się m.in. na brzmienie art. 11 ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli organ nie rozpatrzy wniosku przedsiębiorcy w terminie przewidzianym w ustawie, który może zostać przedłużony tylko jeden raz maksymalnie o 2 miesiące, uznaje się, że zostało wydane rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy.

Jednocześnie powołany przepis stanowi, że ta reguła nie ma zastosowania, jeżeli przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej.

W wyrokach, które były przedmiotem zaskarżenia, wojewódzki sąd administracyjny uznał, że stosowanie domniemania wydania rozstrzygnięcia zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy wyłącza nadrzędny interes publiczny, nawet jeżeli nie ma przepisu, który stanowiłby o niestosowaniu domniemania.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego stanowiska uznając, że wyłączenie domniemania musi wynikać wprost z przepisu prawa. Według NSA o wyłączeniu domniemania nie może natomiast decydować nadrzędny interes publiczny wyinterpretowany z przepisów.

Podnieść należy, że w wydanych wyrokach NSA po raz pierwszy zajął stanowiska w sprawie stosowania domniemania z art. 11 ust. 9 u.s.d.g. Jak dotychczas, takimi sprawami zajmowały się jedynie wojewódzkie sądy administracyjne. W zdecydowanej większości spraw, powołując bardzo różne powody, uznawały one jednak, że domniemanie nie ma zastosowania.

Precedensowe wyroki NSA dają nadzieję, że ta tendencja ulegnie zmianie i orzecznictwo będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców. Dodania wymaga, że w sprawach dopłaty do usługi powszechnej, wyroki NSA nie przesądzają jeszcze o ich wyniku, gdyż będą one rozpoznane ponownie przez sąd I instancji, który zobowiązany będzie ocenić szereg innych kwestii wskazanych przez NSA.

Obie powyższe sprawy prowadzi mecenas Artur Salbert – radca prawny z kancelarii Modzelewska i Paśnik.

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej