Sukces kancelarii w sprawach dotyczących "jednostronnych porozumień wertykalnych"

Brak precyzyjnego określenia strony podmiotowej porozumienia wertykalnego, w decyzji Prezesa UOKiK, narusza prawo do obrony – Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdza stanowisko Kancelarii.

 

Kancelaria odniosła podwójny sukces w sprawach sądowych opublikowanych ostatnio na stronie Prezesa UOKiK. W obu sprawach Sąd Apelacyjny podtrzymał wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylające decyzje Prezesa UOKiK (sygn. akt: ACa 1673/15, ACa 1539/15). Sprawy są o tyle ciekawe, że w toku postępowań antymonopolowych przedsiębiorcy złożyli wnioski leniency, których Prezes UOKiK nie uwzględnił uznając, iż samodzielnie zgromadził wystarczające dowody obciążające przedsiębiorców.   

Jednym z istotnych zagadnień jakie legły u podstaw uchylenia obu decyzji był sposób w jaki Prezes UOKiK potraktował kwestię ustalenia strony podmiotowej porozumienia antykonkurencyjnego. Od wielu lat można zaobserwować praktykę Prezesa UOKiK polegającą na kierowaniu decyzji w sprawach porozumień wertykalnych jedynie do jednej strony takiego porozumienia (najczęściej jest to producent, dystrybutor krajowy itp.). Decyzje w omawianych sprawach nie odbiegały od tej dotychczasowej praktyki.

Nota bene na początku 2014 roku Agata Jurkowska Gomułka poddała krytyce na naszym blogu taką praktykę Prezesa UOKiK formułowania decyzji w sprawie wertykalnych porozumień antykonkurencyjnych.

Pogląd Sądu Apelacyjnego wyrażony w obu wyżej wspomnianych sprawach zdaje się być rozwiązaniem kompromisowym. Sąd w uzasadnieniu wyroku w sprawie ACa 1673/15 stwierdził bowiem, iż co prawda decyzja Prezesa UOKiK może być kierowana do jednej strony porozumienia, ale z decyzji Prezesa UOKiK musi w sposób jednoznaczny wynikać, kto był uczestnikiem zarzucanego porozumienia. Nie wystarczy więc, aby uczestnicy Ci zostali określeni zbiorowo w ogólny sposób np. „dystrybutorzy spółki” itp.

Co istotne, Sąd podzielił stanowisko naszej Kancelarii, iż brak wskazania precyzyjnie pomiędzy stron porozumienia narusza prawo do obrony stwierdzając:

„Skutki badanego uchybienia są bardzo poważne. W niedopuszczalny sposób ograniczają one prawo adresata decyzji do obrony. Trudno bowiem byłoby przyjąć, iż prawo to jest należycie realizowane w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie zidentyfikować podmiotów, z którymi zdaniem organu antymonopolowego zawarł porozumienie ograniczające konkurencję.”

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej